ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen jako „Zásady“)

Já, Ing. František Mach, se sídlem Na Ohradě 93, 386 01 Strakonice – Strakonice II, IČO: 081 06 363, jakožto správce osobních údajů (dále též jen jako „správce údajů“), zpracovávám osobní údaje subjektů údajů (svých klientů, obchodních partnerů a uživatelů webových stránek www.frantisekmach.cz) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Tyto Zásady upravují pravidla zpracování osobních údajů (i) osob, které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů (ii) osob, které vyplní své osobní údaje do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů za účelem vznesení dotazu či poptávky související s činností správce údajů (osoby uvedené v tomto odstavci dále společně jen jako „subjekt údajů“).

Správce údajů poskytuje služby realitního makléře spočívající zejména v zajištění kompletního servisu při prodeji a/nebo pronájmu nemovitých věcí. Ke spokojenosti Vás, klientů, obchodních partnerů a uživatelů mých webových stránek, s mými službami ukládám a v nezbytném rozsahu zpracovávám Vaše osobní údaje, a to zejména osobní údaje, které mi poskytujete především za účelem uzavření smlouvy (dále jen jako „smlouva“).

Se svými dotazy a připomínkami mne můžete kontaktovat buď na e-mailové adrese kontakt@frantisekmach.cz, anebo na telefonním čísle +420 774 774 387.

Jelikož mou hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivých osobní údajů) a ani neprovádím Vaše rozsáhlé, pravidelné a/nebo systematické monitorování, nejsem povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Zpracovávám:

 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy a které mi poskytnete v rámci předsmluvních ujednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky (nezpracovávám žádné zvláštní kategorie osobních údajů, tedy tzv. citlivé osobní údaje). V tomto případě zpracovávám zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození a případně rodné číslo, adresu bydliště či sídla, popř. doručovací adresu, název, firmu, IČO, DIČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo a event. číslo bankovního účtu, je-li či má-li být platba za služby (event. jiná platba) prováděna bezhotovostně.
 • Osobní údaje, které vyplníte do formuláře dostupného na mých webových stránkách, a to za účelem vznesení dotazu či poptávky souvisejících s činností správce údajů. V tomto případě zpracovávám tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Vaše osobní údaje zpracovávám v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Vaše osobní údaje zpracovávám především:

 1. Pro účely řádného (bezvadného) poskytnutí a plnění služeb dle uzavřené smlouvy nebo pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace.
 2. Za účelem plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a/nebo Evropské unie.
 3. Pro případ, že bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany mých práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce údajů, přímý marketing, ochrana majetku správce údajů aj.).
 4. Za účelem  zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a pro komunikaci s klienty, a to na základě Vašeho souhlasu (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné kdykoliv kliknutím na tlačítko „odhlásit“, které je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení nebo e-mailem zaslaným na adresu správce údajů uvedenou na internetových stránkách správce údajů).

NA ZÁKLADĚ ČEHO (Z JAKÉHO DŮVODU) VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Vaše osobní údaje zpracovávám:

 • Z důvodu řádného splnění smlouvy [ad 1) výše].
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování Vašich osobních údajů pro splnění právní povinnosti, která se na mne vztahuje [ad 2) výše].
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování Vašich osobních údajů pro účely mých oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany jako je vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce údajů, přímý marketing, ochrana majetku správce údajů aj. [ad 3) výše].
 • Na základě informovaného souhlasu uděleného Vámi pro jeden či více konkrétních účelů [ad 4) výše].

KDY MOHU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání mohu dále zpracovávat Vaše osobní údaje pouze:

 • Za účelem poskytnutí plnění dle uzavřené smlouvy; zpracovat Vaše osobní údaje za účelem splnění uzavřené smlouvy mohu i bez Vašeho výslovného souhlasu.
 • Za účelem splnění právních povinností, které pro mne vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Pokud je to nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce údajů, přímý marketing, ochrana majetku správce údajů aj.).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování tedy není potřeba.

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kontakt@frantisekmach.cz či dopisem zaslaným na adresu Na Ohradě 93, 386 01 Strakonice – Strakonice II. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše osobní údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, který by mne k dalšímu zpracování opravňoval (jiným důvodem může být například – jak je uvedeno výše – zpracování Vašich osobních údajů ke splnění smlouvy či z důvodu mého oprávněného zájmu).

Odvoláním souhlasu z Vaší strany není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolání souhlasu se mnou můžete i nadále uzavírat smlouvy, nebude-li tomu bránit jiný důvod.

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje budu zpracovávat:

 • Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy.
 • Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let od jeho udělení, budou-li Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně na základě tohoto souhlasu.
 • V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy (jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty) a po dobu jimi stanovenou.
 • Po dobu trvání mých oprávněných zájmů, jimiž lze rozumět například případy ochrany mých práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce údajů, přímý marketing, ochrana majetku správce údajů aj.), nejdéle však  po dobu 3 let od uzavření smlouvy se subjektem údajů.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budu zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikviduji výmazem a skartací.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍM?

Vaše osobní údaje poskytnu vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytnu:

 • Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracuji a jejichž služeb využívám. Zpracovatele si pečlivě vybírám a spolupráci navazuji jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování osobních údajů a jsou schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatele zavazuji mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti. Mezi spolupracující zpracovatele patří:
  • účetní Ing. Šárka Fontánová, IČO: 608 33 653, se sídlem Písecká 561, 388 01 Blatná,
  • spolupracující realitní makléři, jejichž identifikační údaje jsou k dispozici u správce údajů,
  • externí advokátní kanceláře,
  • společnost Google LLC (resp. její mateřská společnost Alphabet Inc.) poskytující správci údajů serverové, webové, cloudové a jiné IT služby.
 • Subjektům oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména se jedná o orgány činné v trestním řízení aj.).

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám/subjektům, zveřejněny v souvislosti s mou marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupím pouze na základě Vašeho výslovného a ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

JSTE POVINNI POSKYTNOUT MI SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout mi své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že důsledkem neposkytnutí Vašich osobních údajů může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

V případě neposkytnutí či odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je na Vašem souhlasu založené, pak nebudou Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracovávány.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRAVOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souladu s nařízením máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“).
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě.
 • Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti vizte níže) můžete uplatňovat a případné dotazy či připomínky adresovat na e-mailovou adresu kontakt@frantisekmach.cz, na adresu Na Ohradě 93, 386 01 Strakonice – Strakonice II nebo telefonicky na čísle +420 774 774 387.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat ode mne potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce údajů opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně případného profilování, jak je uvedeno v Článku 22 nařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto Zásad. Dříve než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí potvrzení či informace, pokuste se prosím vyhledat požadovanou informaci v tomto dokumentu.

Právo na opravu

V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění, pokud máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nesprávné, nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, tedy pokud Vaše osobní údaje (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto mohu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na omezení zpracování máte v případě, pokud

 • máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné či neúplné;
 • máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;
 • jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování svých osobních údajů podle nařízení.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce údajů, přímý marketing, ochrana majetku správce údajů).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo (za podmínek stanovených v nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažím maximálně zabezpečit. Veškeré Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, kdy přístup k nim je umožněn pouze s heslem. Osobní údaje obsažené v listinných dokumentech jsou umístěny v uzamykatelných skříňkách v uzamčených místnostech.

Zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontroluji, testuji a rozvíjím tak, abych omezil nebezpečí související s případným únikem osobních údajů či jejich zneužitím.

COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás dále informuji, že mé webové stránky využívají pro svoji činnost malé soubory dat, tzv. cookies, které servery ukládají ve Vašem prohlížeči k uchování informací o Vašem nastavení a preferencích a zlepšení využití serverů.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že mohu ukládat cookies na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuji Vaše povolení.

Soubory cookies slouží pro plné využití obsahu a funkcí mých webových stránek. Cookies neobsahují informace, které mají povahu Vašich osobních údajů, nemohou poškodit počítač a neukládají žádné důvěrné informace nebo údaje o platbě.  Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google LLC (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, pro analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy u společnosti Google. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, pro optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv stránek (včetně Vašeho užití uvedených stránek) a k vytváření přehledů souvislostí mezi návštěvami stránek a využitím reklam či reklamních služeb a přehledů potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto nástroje můžete omezit či zabránit v nabídce „nastavení reklam“ na adrese https://www.google.com/settings/ads. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Webové prohlížeče obecně podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na mých stránkách, a to prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, předpokládám, že souhlasíte s využíváním standardních cookies serverů a webových stránek.